PhD - Private Law

(Soukromé právo)
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Specializace – Private Law (Soukromé právo) se zaměřuje na získání odborných znalostí z oblastí soukromého práva.
  • Absolvent si osvojí právně-technické dovednosti, zj. výklad právních norem, jejich praktickou aplikaci, orientaci v odborné literatuře a judikatuře.
  • Absolvent získané teoretické a praktické znalosti uplatní jako specialista v soukromém či veřejné sektoru.
  • Absolvent je připraven, díky znalosti soukromoprávních disciplín, zj. pak obchodní a občanské právo, zastávat náročné a odpovědné pozice nejen ve velkých firmách.
  • Studium je zaměřeno na vlastní tvůrčí činnost studenta při řešení teoretických, ale i praktických problémů v oblasti soukromoprávních disciplín.
  • Absolvent musí být způsobilý formulace vlastního řešení právních problémů, které bude založeno na teoretickém poznání a praktické aplikovatelnosti především občanského a obchodního práva.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu