Průběh studia

Studium probíhá v českém jazyce, délka studia je minimálně 12 měsíců. Studium je rozčleněno do tří semestrů, první a druhý semestr je realizován zpravidla po pěti měsících, závěrečný semestr je dvouměsíční a student v tomto období dokončuje závěrečnou práci, kterou obhajuje před zkušební komisí.

Úspěšní absolventi ukončí studium slavností promocí, při které je studentům předán diplom s mezinárodním certifikátem.

Studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně čtyř osobních setkání s lektory. Tato osobní setkání budou probíhat na sobotních soustředěních. Další výuka probíhá formou e-learningu, individuálních konzultací po dohodě s lektorem, prostřednictvím e-mailové korespondence, skypu. Jednotlivé tematické celky jsou zakončeny písemným testem nebo seminární prací v rozsahu pěti stran, dle požadavků lektora. Student má tři opravné pokusy v případě neúspěchu. Po vyčerpání těchto opravných pokusů lze požádat vedení Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. o další mimořádný termín.

 

img