JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudoval ekonomickou a právnickou fakultu. Státní rigorózní zkoušku absolvoval z obchodního, mezinárodního soukromého a veřejného práva. V rigorózní práci se zaměřil na sankce v mezinárodním právu. Od roku 1992 se zabývá obchodní a investiční činností v obchodních společnostech, v nichž je společníkem, či akcionářem. Specializuje se na investice do nemovitostí, pronájmem nemovitostí. Realizuje dobrovolné a nedobrovolné dražby na základě udělené koncese.

Zabývá se občanským, bytovým, obchodním, správním právem, zastupováním v řízení před soudy a před katastrem nemovitostí. Zabezpečuje vypracování znaleckých posudků, odborných posudků a právních stanovisek.

V Instituci práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. vykonává funkci statutárního ředitele.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky