JUDr. et Mgr. Helena Mičková, LL.M., MBA

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudovala pedagogickou a právnickou fakultu. V pedagogické činnosti získala odbornou praxi ve vedení pedagogického procesu, školních dokumentů a další povinné dokumentace. Při souběžném studiu právnické fakulty se zabývala problematikou práv a povinností žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků a studentů jednak z pohledu hmotného práva, jednak z pohledu sociologického a pedagogického.

Při studiu na právnické fakultě se zaměřila na problematiku správy a řízení společností po rekodifikaci soukromého práva. Zaměřuje se na právní normy upravující oblast podnikání, insolvenční právo, občanské, obchodní, rodinné, pracovní, stavební a daňové právo, právo územních samosprávných celků, právo duševního vlastnictví. Klienty zastupuje ve správním řízení před úřady. Zabezpečuje komplexní podklady pro udělení akreditací vzdělávacích institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a u Ministerstva vnitra České republiky.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky