Právní odpovědnost a následky porušení právní odpovědnosti

predmet-thumbnial

Student je seznámen s právní úpravou odpovědnosti, funkcemi a druhy právní odpovědnosti. Obsahem studia je problematika mezinárodněprávní odpovědnosti, předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu, okolnosti vylučující protiprávnost, zavinění, formy zavinění, nedbalost, aj.

Vyučováno v programech