Obhajoba disertační práce

predmet-thumbnial

Disertační prací studenta se prověřují jeho poznatky, schopnosti a vědomosti získané během studia v písemném projevu. Student obhajuje závěry, ke kterým došel v závěrečné práci, při její ústní obhajobě.