LL.D. - Law and Business

(Právo a podnikání)
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program LL.D. – Law and Business (Právo a podnikání) je zaměřen na problematiku práva v obecné rovině a jeho návaznost na podnikání.
  • Student prohlubuje již získané znalosti v oblastech marketingu, managementu, vedení a řízení podniku, obchodní administrativy, obchodních závazkových vztahů, mezinárodního obchodního práva, trestní odpovědnosti právnických osob a v dalších oblastech, souvisejících s problematikou podnikání a vedení podniku.
  • Studium je členěno do tří semestrů, po pěti tematických celcích, které vedou erudovaní odborníci z praxe. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce, která obsahuje významné a originální příspěvky k rozvoji vědy nebo studia práva a odráží vědecko-výzkumné poznatky doktoranda.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu