Trestní odpovědnost obchodních společností

predmet-thumbnial

Student se seznámí s definicí pojmu právnická osoba, základními podmínkami trestní odpovědnosti právnických osob, možností zproštění odpovědnosti, rozšířením okruhu trestných činů, za které může být právnická osoba odpovědná, seznámí se s typickými trestnými činy právnických osob, trestním řízením, přechodem trestní odpovědnosti na právní nástupce.