Základy práva soukromého

predmet-thumbnial

Studenti získají základní manuál pro podnikání a podnikatelkou praxi po rekodifikaci soukromého práva. Cílem je podat ucelený přehled o zásadních změnách v úpravě vztahů mezi podnikateli, spotřebiteli, podnikateli navzájem, nájemními vztahy, vedení účtů, rodinných podniků, smlouvy v režimu zákona č. 89/2012 Sb. Získané poznatky studenti uplatní v podnikatelské praxi a v běžném životě. Studenti se zorientují v novém občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích. Studenti se seznámí se základními civilněprávními principy, pojmy autonomie vůle, účastníky právních vztahů a jejich zastoupení. Obsahovou část tvoří věcná práva, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení, dědění, závazkové právo, aj.

Studenti aktivně pracují se základními pojmy obchodního práva - definice a prameny obchodního práva, charakteristiku pojmu podnikatele a možnosti jeho zastoupení, rozbor pojmů obchodní závod, pobočka, odštěpný závod, obchodní tajemství, právní úpravu a podmínky veřejnoprávního rámce podnikání.

Vyučováno v programech