Vybrané kapitoly ze soukromého práva – NOZ

predmet-thumbnial

Studenti získají základní manuál pro podnikání a podnikatelkou praxi po rekodifikaci soukromého práva. Cílem je podat ucelený přehled o zásadních změnách v úpravě vztahů mezi podnikateli, spotřebiteli, podnikateli navzájem, nájemními vztahy, vedení účtů, rodinných podniků, smlouvy v režimu zákona č. 89/2012 Sb. Získané poznatky studenti uplatní v podnikatelské praxi a v běžném životě. Studenti se zorientují v novém občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích. Seznámí se se základními civilněprávními principy, pojmy autonomie vůle, účastníky právních vztahů a jejich zastoupení. Obsahovou část tvoří věcná práva, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení, dědění, závazkové právo, aj.

Vyučováno v programech