LL.M. - Master of Laws

predmet-thumbnial

Zaměření studijního oboru

  • Studijní obor LL.M. (Master of Laws) je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí v soukromém právu, především v oblasti podnikání. Důraz je kladen na právo obchodních korporací, závazkové právní vztahy, tvorbu obchodních smluv po rekodifikaci soukromého práva.
  • Hlavním cílem studijního oboru je rozšíření znalostí studentů v oblasti právních norem upravujících podnikání, obchodněprávní vztahy a jejich využití při obchodních jednání.
  • Studijní obor je určen pro manažery na vysokých pozicích, ředitele firem, jednatele, právníky a další zájemce s ukončeným vysokoškolským vzděláním.
  • Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

Studijní programy oboru