Vybrané kapitoly ze správního práva

predmet-thumbnial

Cílem je poskytnout studentům úvod do správního práva, seznámení se základními pojmy veřejného, soukromého práva, veřejné správy, pramenů správního práva a základními rysy vztahů vznikajícími v odvětví správního práva.

Vyučováno v programech