Úvod do správního práva

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je seznámit studenty se správním právem, aplikace získaných znalostí v praxi. Student se seznámí s organizací veřejné správy, prameny správního práva, správními akty, postupy při jejich vydávání.

Vyučováno v programech