Úvod do soukromého práva

predmet-thumbnial

Tematický celek je zaměřen na vybrané kapitoly soukromého práva. Student se seznámí s pojmy fyzická a právnická osoba, institutem zastoupení, výkladem o právních skutečnostech a věcných právech. Dalším cílem je seznámení studentů s legislativou upravující oblast podnikání. Studenti uplatní získané znalosti v praxi, zejména při tvorbě smluv a při eliminaci možných dopadů plynoucích ze smluvních ujednání.

Vyučováno v programech