PhD - Doctor of Philosophy

predmet-thumbnial

Zaměření studijního oboru

  • Postgraduální profesní studium je určeno pro absolventy vysokoškolského studia. Studium je ukončeno zpracováním a obhajobou disertační práce před zkušební komisí. Nedílnou součástí studijního programu Private Law je publikační činnost studenta. Studium je zaměřeno především na vědecko-výzkumnou činnost studenta ve zvolené oblasti s cílem přinést nové informace a poznatky.
  • Student prokáže odborné, nadstandardní znalosti, přičemž může zlepšit své uplatnění na trhu práce, dále se rozvíjet a získat studiem přínos a užitek pro svoji praxi.
  • Délka studia je minimálně 3x9 měsíců. Studium lze na základě žádosti studenta prodloužit. Titul PhD uděluje Instituce dle pravidel amerického vzdělávacího systému.
  • Studium nekoresponduje s titulem vydávaným českými vysokými školami. Studium je určeno pro absolventy vysokých škol nebo pro absolventy MBA, MSc., MPA, DBA, LL.M. studia. Realizováno je prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

Studijní programy oboru