LL.D. - Doctor of Law

predmet-thumbnial

Zaměření studijního oboru

  • Studijní obor LL.D. – Doctor of Law je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí v soukromém právu, především v oblasti obchodního práva a podnikání, práva obchodních korporací, obchodním závazkovém právu. Studijní obor je zaměřen na rozšíření znalostí studentů v oblasti právních norem upravujících podnikání, obchodněprávní vztahy a jejich využití při obchodních jednání, na prohloubení z oblasti vedení a finančního řízení podniku. Doctor of Law je prestižním profesním titulem, udělovaným po úspěšné obhajobě disertační práce, která obsahuje významné a originální příspěvky k rozvoji vědy nebo studia práva a odráží vědecko-výzkumné poznatky doktoranda.
  • Studijní obor je určený pro absolventy vysokých škol nebo pro absolventy studijního oboru LL.M. Povinnou součástí studia je publikační činnost doktoranda, kterou prokazuje odbornost formulace problému a navrhuje jeho možné řešení na nejvyšší úrovni. Intenzivní studium je koncipováno do 14 měsíců, přičemž lze na základě žádosti studenta studium prodloužit.
  • Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

Studijní programy oboru