Závěrečná práce

predmet-thumbnial

Závěrečnou prací studenta se prověřují jeho poznatky, schopnosti a vědomosti získané během studia v písemném projevu. Student obhajuje závěry, ke kterým došel v závěrečné práci, při její ústní obhajobě.

Závěrečnou prací ve studijním oboru BBA se rozumí bakalářská práce, ve studijních oborech MBA, MSc., LL.M., MPA se závěrečnou prací rozumí diplomová práce a ve studijním oboru DBA, LL.D., EdD, PhD se rozumí závěrečnou prací disertační práce. Formální a obsahové náležitosti závěrečných prací jsou specifikovány v tematickém celku Metodologie závěrečné práce.