Katastrální správa a pozemkové právo

predmet-thumbnial

Tematický celek seznámí studenty s problematikou geodetických a popisných informací - obsah SGI, katastrální mapa, druhy katastrálních map, obsah katastrálních map, obsah SPI, listy vlastnictví, výpisy ze souboru popisných informací. Student se seznámí s geometrickým plánem, postupem tvorby geometrického plánu, podklady pro vyhotovení geometrických plánů, druhy geometrický plánů, součástmi a náležitostmi geometrických plánů, ověřením a potvrzením geometrického plánu. Tematický celek klade důraz na informační systém katastru nemovitostí, funkčnost systému, poskytování informací z katastru nemovitostí, nahlížení do katastru nemovitostí, dálkový přístup do katastru nemovitostí. Studenti se seznámí s postupem při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, činnostmi při vedení katastru - vklad práv k nemovitostem, záznam práv k nemovitostem, zápis poznámek, zápis dalších práv do katastru nemovitostí.